Sesja użytkownika wygasła

Twoja sesja użytkownika wygasła. Odśwież stronę aby zalogować się ponownie i rozpocząć nową sesję użytkownika. Wszystkie dane zapisane na stronie zostaną utracone.

Koniec sesji za 30.0 min        

Rejestracja użytkownika

Warunki użytkowania

Regulamin Portalu Baltic Bottom Base


§1. Definicje

 1. Depozytariusz – Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku (80-830) przy ul. Długi Targ 41/42, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000026943, NIP: 583-000-35-79.
 2. Metadane - informacja o rodzaju i dostępności danych o środowisku południowego Bałtyku.
 3. Dane – dane o środowisku południowego Bałtyku
 4. Opłata – kwota lub kwoty należne Depozytariuszowi od Użytkownika na podstawie Umowy, Regulaminu lub innych przepisów.
 5. Portal BalticBottomBase (Portal BBB) – zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku BalticBottomBase (BBB) oprogramowanie informatyczne umieszczone na serwerze Depozytariusza, stanowiące własność Depozytariusza, służące do świadczenia Usługi.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający ogólny zakres i warunki świadczenia Usługi.
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta przez Użytkownika z Depozytariuszem w formie elektronicznej poprzez dokonanie czynności faktycznych lub w formie pisemnej.
 8. Usługa – zapewnienie dostępu do bazy danych informacji o środowisku południowego Bałtyku przez przeglądarkę WWW wraz ze zintegrowaną usługą przeglądania i wyszukiwania Metadanych.
 9. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usługi na podstawie Regulaminu i Umowy.

§2. Umowa

 1. Poprzez akceptację Regulaminu i wypełnienie formularza rejestracyjnego pomiędzy Użytkownikiem i Depozytariuszem zostaje zawarta Umowa licencji o treści określonej Regulaminem. Umowa może być zawarta w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 2. Zawarcie i wykonywanie Umowy przez Depozytariusza uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych możliwości realizacji Usługi na rzecz Użytkownika w danej lokalizacji.
 3. Użytkownik korzysta z Portalu BBB posługując się swoim indywidualnym loginem i hasłem. Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie swojego loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym.
 4. Depozytariusz zastrzega sobie prawo weryfikacji danych Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie takiej weryfikacji.
 5. Depozytariusz zastrzega sobie prawo blokowania konta Użytkownika w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia bezprawnego posługiwania się przez Użytkownika deklarowanymi danymi.
 6. Depozytariusz zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia danych bez podania przyczyny.

§3. Dostęp do danych.

 1. Portal BBB zapewnia czasowy lub stały dostęp do danych.
 2. Depozytariusz nie gwarantuje istnienia danych poszukiwanych przez Użytkownika ani nie jest zobowiązany do dostarczenia innych danych niż te, które są w zasobie Portalu BBB.
 3. Depozytariusz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posługiwanie się danymi z Portalu BBB przez Użytkownika, w szczególności Użytkownik nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Depozytariusza w przypadku, jeżeli udostępnione dane będą zawierały błędy lub pomyłki. Użytkownik korzysta z danych wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Dla każdego zdefiniowanego zbioru danych mogą obowiązywać inne zasady dostępu, które mogą być uzależnione od rodzaju podmiotowości prawnej Użytkownika.
 5. Depozytariusz może uzależnić udostępnienie Użytkownikowi danych od uprzedniego pokrycia kosztów przygotowania danych do formy pozwalającej na ich udostępnienie.

§4. Licencja na dane.

 1. Portal BBB i jego zasoby stanowią przedmiot praw autorskich, podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste do danych przysługują Depozytariuszowi.
 3. O ile szczegółowa licencja wymagana przez Depozytariusza nie stanowi inaczej, udostępniając dane z Portalu BBB Depozytariusz udziela Użytkownikowi licencji.
 4. Licencja obejmuje prawo do:
  1. korzystania z danych w sposób niewyłączny przez czas nieokreślony,
  2. wprowadzania danych do pamięci komputera,
  3. tworzenie opracowań na podstawie pobranych danych
 5. W każdym przypadku Użytkownik wykorzystując dane z Portalu BBB zobowiązany jest podać źródło pochodzenia danych.
 6. Zabrania się odsprzedaży danych w formie źródłowej. Dopuszcza się sprzedaż opracowań, które powstały na podstawie pobranych danych z zastrzeżeniem zapisów punktu 5.

§5. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron za pisemnym, przesłanym listem poleconym wypowiedzeniem, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Depozytariusz może zawiesić świadczenie Usługi lub rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia - w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik:
  1. podał nieprawdziwe dane przy zawarciu Umowy,
  2. swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje lub może spowodować szkody w Portalu BBB lub u podmiotów trzecich,
  3. nie przestrzega postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. zaniechał płatności Opłaty.
  Zawieszenie świadczenia Usługi trwa do momentu ustania przyczyny uzasadniającej to zawieszenie.

§6. Odpowiedzialność Depozytariusza

 1. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy, chyba że nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z winy umyślnej Depozytariusza.
 2. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.
 3. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację Usługi wykonaną przez Użytkownika.
 4. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane przez Użytkownika dane, z uwagi na fakt, iż nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych oraz nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 5. Depozytariusz nie jest zobowiązany do sprawdzania danych udostępnianych Użytkownikowi.
 6. Podczas korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązuje się posługiwać wyłącznie danymi, do których ma tytuł prawny. Użytkownik zwalnia Depozytariusza z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli na skutek posługiwania się przez Użytkownika wadliwymi danymi (w szczególności takimi, do posługiwania się którymi Użytkownik nie miał tytułu prawnego) zostały naruszone prawa podmiotów trzecich, w szczególności została wyrządzona szkoda. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Depozytariusza z odpowiedzialności, w szczególności wstąpić do procesu w miejsce Depozytariusza nie później, niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia powiadomienia Użytkownika przez Depozytariusza o takim procesie oraz pokrycia wszystkich kosztów wynikłych na skutek lub w związku z tym procesem lub z roszczeniami odszkodowawczymi.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Depozytariusza w każdym przypadku do wysokości 1.000zł (jeden tysiąc złotych).

§7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi w zakresie objętym odpowiedzialnością Depozytariusza, przyjmuje Depozytariusz.
 2. Reklamacje przyjmowane są w formie elektronicznej. Użytkownik składa reklamację Depozytariuszowi korzystając ze specjalnego formularza zamieszczonego na Portalu BBB.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: pełną nazwę podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu tejże osoby, dokładny adres, adres korespondencyjny, dokładny opis zdarzenia i datę jego zaistnienia.
 4. Depozytariusz poinformuje elektronicznie Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji.

§8. Opłata

 1. Usługi są rozliczane w systemie pre-paid (Opłata z góry), chyba że Depozytariusz wyrazi zgodę na rozliczenia post-paid (Opłata z dołu).
 2. Brak płatności Opłaty przez Użytkownika nie jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy, powoduje jednak zawieszenie świadczenia Usługi do czasu uregulowania Opłaty, co nie uchybia innym postanowieniom Regulaminu.
 3. Opłata jest należna Depozytariuszowi w wysokości określonej przez Depozytariusza. Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości Opłaty w każdym przypadku przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 4. Przed uiszczeniem opłaty Użytkownik może w każdym momencie anulować zlecenie świadczenia Usługi. Anulowanie zlecenia świadczenia Usługi po uiszczeniu opłaty może się odbyć wyłącznie za zgodą Depozytariusza.
 5. Po wniesieniu Opłaty Użytkownik otrzyma fakturę VAT w formie elektronicznej. Na żądanie Użytkownika faktura VAT zostanie przesłana Użytkownikowi w formie pisemnej za uprzednim pokryciem kosztów korespondencyjnych.
 6. O braku doręczenia faktury VAT Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Depozytariusza.
 7. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Depozytariusza.
 8. Użytkownik upoważnia Depozytariusza do wystawienia faktury VAT bez podpisu Użytkownika.

§9. Kontakt

 1. Depozytariusz przyjmuje korespondencję dotyczącą świadczonej przez siebie Usługi drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego na Portalu BBB.
 2. Użytkownik przyjmuje korespondencję dotyczącą zamówionej przez siebie Usługi drogą elektroniczną, z wykorzystaniem wskazanego przez siebie konta email.
 3. Użytkownik oświadcza, iż wskazane przez Użytkownika konto email jest łącznie:
  1. użytkowane wyłącznie przez Użytkownika,
  2. zapewnia bezpieczeństwo przekazu komunikatów w rozumieniu art. 175 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne,
  3. wolne od mechanizmów uniemożliwiających Depozytariuszowi przesłanie, niezbędnej dla świadczenia Usługi, korespondencji elektronicznej,
  4. sprawdzane nie rzadziej niż raz na tydzień, a korespondencja przesłana na to konto czytana nie rzadziej niż raz na tydzień.
 4. Do dnia powiadomienia Depozytariusza o zmianie konta email przez Użytkownika, poczta elektroniczna kierowana przez Depozytariusza na dotychczasowe konto email Użytkownika jest doręczana ze skutkiem wiążącym dla Użytkownika.
 5. Wysłanie korespondencji na konto email Depozytariusza lub Użytkownika uznaje się jako złożenie oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 k.c. w chwili określonej w art. 61 §2 k.c.
 6. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo informować Depozytariusza o zmianie swoich danych wskazanych w Umowie, w szczególności adresu, pod rygorem uznania pism skierowanych na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone.

§10. Obowiązywanie Regulaminu

 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie publikowane będą na stronie Depozytariusza w terminie co najmniej trzydziestu dni przed wejściem tych zmian w życie.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony listem elektronicznym na konto email.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2014 r.

§11. Oświadczenia Użytkownika

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie Umowy w formie elektronicznej i oświadcza, że uzyskał w sposób jednoznaczny, zrozumiały i wyczerpujący wszystkie żądane przez siebie informacje, w szczególności o:
  1. czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia Umowy;
  2. skutkach prawnych akceptacji przez Użytkownika Regulaminu,
  3. zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Depozytariusza treści Umowy,
  4. metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które są udostępniane Użytkownikowi,
  5. Opłacie obejmującej wszystkie składniki, a w szczególności podatki,
  6. zasadach zapłaty Opłaty,
  7. miejscu i sposobie składania reklamacji,
  8. prawie wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania.
 2. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego.
 3. Użytkownik oświadcza, że uzyskał nieodpłatnie Regulamin i Regulamin Usług i zapoznał się szczegółowo z ich treścią przed zawarciem Umowy i rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuł prawny do danych, którymi się posługuje przy konfiguracji Usługi pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby wynikające z Umowy oraz dla celów marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i upoważnia Depozytariusza do przekazywania tych danych podmiotom współpracującym Depozytariuszem w związku ze świadczeniem Usługi.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usługi a w szczególności na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od zawarcia Umowy.
 7. Użytkownik oświadcza, że nie wykorzysta Portalu BBB do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 §3 k.c., że w przypadku, gdyby jakakolwiek część Regulaminu lub Umowy okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostała część Regulaminu lub Umowy pozostanie w mocy. Postanowienia nieważne lub w inny sposób prawnie wadliwe uznaje się za wykreślone, a w ich miejsce wchodzą postanowienia o treści zgodnej z powszechnie obowiązującym prawem i dotychczasowym brzmieniem tego postanowienia, a gdyby nie można było ustalić brzmienia takiego postanowienia, to na jego miejsce wchodzą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie ich treść, akceptuje ją bez zastrzeżeń i chce zawrzeć Umowę na warunkach określonych w tym Regulaminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Portalu Baltic Bottom Base

 1. Instytut Morski w Gdańsku szanuje prywatność użytkowników serwisu Baltic Bottom Base. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-000, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79.
 3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: iod@im.gda.pl; pod numerem telefonu (058) 301 16 41 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 4. Korzystając z serwisu Baltic Bottom Base akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 5. Twoje dane osobowe gromadzimy:
  1. w celu testów naszego oprogramowania na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu założenia konta w naszym serwisie (do logowania wykorzystywany jest Twój adres e-mail, imię i nazwisko)
  3. w celu zawarcia umowy partnerskiej na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawaz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez X+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym X lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, uzyskania dostępu do danych i korzystania z funkcjonalności.
 10. Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:
  1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika- o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularza rejestracji.
  2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu - wśród nich mogą być:
   1. Informacje w dziennikach serwerów - nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
   2. Adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
   3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
 11. Używamy ciasteczek, aby:
  1. ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 12. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
 13. Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 14. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji.
 15. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić serwis balticbottombase.eu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, mechanizmy szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
 16. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w serwisie Baltic Bottom Base odnośniki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy - po przejściu do innego serwisu - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

 

W tej witrynie włączono pliki cookie w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi przeglądarki. Jeśli będziesz korzystać z naszej witryny bez wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki, uznamy to za wyrażenie zgody na tego rodzaju zastosowanie plików cookie.